นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 4(30)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานรายละเอียดลูกหนี้ผิดสัญญาทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร เรื่องการติดตามการชำระหนี้ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และเรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ  ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)