ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(21)/2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสวนดุสิตโพล ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)