ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่6(15)/2560 โดยมีวาระเรื่องการชำระหนี้ให้กับ สกต.ธกส. บุรีรัมย์ จำกัด เรื่องการติดตามการดำเนินงานจากการส่งมอบงาน โดยกรรมการบริษัทฯ เรื่องรายงานผลการสีข้าวขาวและข้าวดำ ฯลฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)