ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(57)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ (ฉบับที่2) พ.. …. และสืบเนื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษาพ.. …. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน