ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน โดยบูรณาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้  นางมณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บรรยายเรื่อง การเตรียมการรองรับการประเมินจาก สมศ. , ดร.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. บรรยายเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , นายวีระชาติ ทศรัตน์ อดีตผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน และนายต้องการ สุขเหลือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การเตรียมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการบูรณาการความรู้ระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560