ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(20)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก,การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ,(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)