รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้นโยบายการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พร้อมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พ.ศ. …. และงบประมาณรายรับรายจ่ายสวนดุสิตโพล ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)