ผศ.ดร. ชนะศึก  นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมุ่งผลักดันให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้  ส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจและยอมรับนวัตกรรมงานวิจัยจนนำไปผลิต นำไปใช้งาน และจัดจำหน่าย และการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการเริ่มต้นการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงประสบการณ์ที่เราและพันธมิตรได้สั่งสมมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการวิจัยที่ช่วยสรรค์สร้างนวัตกรรมที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการ อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมในการต่อยอดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

ซึ่งมีผู้ประกอบการทั้งหมด 9 บริษัทร่วมลงนาม อาทิ บริษัท เบนดิโต้ ฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที ครีเอทีฟ, บริษัท เลอ วาร์ เรสเตอรองต์ จำกัด, ครัวเจ๊ง้อ เป็นต้น พร้อมจัดบูธแสดงผลงานงานวิจัยที่ลงนามสัญญาอนุญาตฯ และงานวิจัยนวัตกรรมใหม่อีกมากมาย เช่น กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ นักวิจัยได้คิดค้นการทำ น้ำมันหอมระเหย ทั้งหมด 5 กลิ่น ได้แก่ Soothing  Balancing, Refresh  Energizer และ Relaxing  และนำรังไหมมาประดิษฐ์เป็นก้านระเหย ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย จึงช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยทางอ้อม,     น้ำใบข้าวอ่อนออแกนิก น้ำใบข้าวเสริมสีและกลิ่นใบเตยพร้อมดื่ม อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ชีวภาพ เช่น สารประกอบฟีนอล เบต้าแคโรทีน แอนโทไทรไซนานิน และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆ,      น้ำซอสอาหารไทยสำเร็จรูป เป็นสูตรน้ำแกง และน้ำซอส  ซึ่งคงรสชาติความเป็นอาหารไทยแท้ และคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเติมเนื้อสัตว์หรือผักลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเติม  ภารกิจข้างต้น จึงเป็นการตอกย้ำศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับการไว้วางใจและการยอมรับจากสังคมภายนอก ก่อให้เกิดเครือข่ายทางการศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรของสวนดุสิตยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำองค์ความรู้ใหม่กลับมาเสริมความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัยสืบไป ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 ธันวาคม 2560