รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 6/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำเดือนตุลาคม 2560  การต่อสัญญาประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ กองทุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่  29 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )