ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561