นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 15(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤศจิกายน 2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )