ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง  ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. …. สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)