สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2559 (ร่าง) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)