ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 4(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญ การยกเลิกการรับรองคุณภาพข้าวอินทรีย์ ของ IMO การส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ การรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร จังหวัดลพบุรี ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)