รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 13(19)/ 2559 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องขอเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนกฏหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1 ราย ฯลฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)