นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560 มีวาระสำคัญเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่ 3(9)/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง(ร่าง)โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)