มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านคุณภาพ 5 ด้าน โดยการนำของ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะ  ปรากฎว่า

  • การผลิตบัณฑิต            ได้ระดับดี                 คะแนนเฉลี่ย 4.12 
  • การวิจัยได้                     ได้ระดับดีมาก          คะแนนเฉลี่ย  4.92    
  • การบริการวิชาการ       ได้ระดับดีมาก          คะแนนเฉลี่ย  5.00
  • การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ได้ระดับดีมาก       คะแนนเฉลี่ย  5.00
  • การบริหารจัดการ         ได้ระดับดี                  คะแนนเฉลี่ย  4.47  
  • ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน        อยู่ในระดับดีมาก     คะแนนเฉลี่ย   4.52

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี