ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2560 มีวาระสำคัญเรื่องแจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมิน: ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เรื่องรับทราบการอนุมัติ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษปฐมวัย(หลักสูตร 5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฯลฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)