กองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 4/2560 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ,การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ,การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 และการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ฯลฯ วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:พศิน)