รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(12)/2560 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง พ.ศ. …. ,(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และบิดา มารดา คู่สมรสหรือผู้สืบสันดานพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. …. ,สืบเนื่อง (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน และรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 ตุลาคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พศิน