ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่1/2560 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)