นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 11(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)