ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญดังนี้  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนการเรือน  การพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วันที่ 20 กันยายน 2560  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)