ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 36(44)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต และ บิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสานสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. … ฯลฯ วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)