รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(11)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 39 ราย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. …. (ร่าง) บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ฯลฯ  ณ ห้องกาหลา  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 กันยายน 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )