รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงสร้างสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนบุคลากรสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายของสวนดุสิตโพล การจัดทำแผนการจัดหารายได้ของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)