ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 32(40)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง ความคืบหน้าของเครื่องหมายสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง พ.ศ. ….   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 สิงหาคม 2560  (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)