ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายสนับสนุนวิชาการ และบรรยายหัวข้อ “ผูกพันธ์องค์กรยึดมั่นวัฒนธรรมตามแบบฉบับคนสวนดุสิต” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “อยู่สวนดุสิตอย่างมีคุณค่า”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ “สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  นางสาวสุวิมล แมตสองผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล บรรยายหัวข้อ “กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อยชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)