ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่ออนุกรรมการธิการคุรุภัณฑ์ ที่ดิน กระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560