ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ขอปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ปีการศึกษา 2556 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)