การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)