วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.2) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านนิทานและวรรณกรรม ของนักศึกษา รมป.2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งผู้บริหารประจำหลักสูตร ผศ.รัตนา งิ้วงาม, ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ, ดร.กานดา ธีระทองคำ ดร.ศรีุสุดา จันทร์กุญชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง ดร.ขวัญนภา สุขคร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง