การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 9(15)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(15)/2560 โดยมีวาระเรื่องขอปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ในรูปแบบโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ปีการศึกษา 2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ฯลฯ วันที่18 กรกฏาคม 25560 ณ ห้องประชุมลิขิต1 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)