การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(10)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(10)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การติดตามความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ กฎหมายลำดับรองที่มีผลบังคับใช้ จำนวน 3 ฉบับ การจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ จำนวน 12 ราย ฯลฯ ณ ห้องกาหลา อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )