การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย และบิดา มารดา คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … , (ร่าง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … และการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)