การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่อนาคตประเทศไทย การจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)