รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น “เปิดคลังความหลากหลายทางชีวภาพไทย ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ”

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น “เปิดคลังความหลากหลายทางชีวภาพไทย ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ ประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)