ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มสด. ประจำปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งพิเศษ/2560 เพื่อพิจารณาแผนบริการของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ และแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560