การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(9)/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5(9)/2560 โดยมีวาระ เรื่องการประชุมชี้แจงกฏหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและจัดทำสัญญาจ้าง ณ ศูนย์การศึกษา เรื่องการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการประเมินผลงานปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ฯลฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)