การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(5)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(5)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 และ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)