การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 4(5)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(5)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 และ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26