การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 6/2560 โดยมีวาระเรื่อง กำหนดการรับเสด็จลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบริษัทจากคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี , มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน การปรับรอบบัญชี, สำนักกิจการพิเศษทำการตลาดให้บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด และผลประกอบการตามนโยบาย, โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี, รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560