กองพัฒนานักศึกษา มสด. จัดสัมมนา หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรบรรยายดังต่อไปนี้ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หัวข้อ “วิชาการ + กิจกรรมนักศึกษา” รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวข้อ “กิจกรรมสรรค์สร้าง” ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ฝึกอบรมสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก หัวข้อ “SDU QA กับงานด้านกิจกรรมนักศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (SDU SPIRIT) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26