การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวาระเรื่องแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26