การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่1/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่1/2560 โดยมีวาระเรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งประธานสวนดุสิตโพล พ.ศ.2560 ฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล อาคารสวนดุสิตโพลชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)