สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมหน่วยงานอิสระ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานอิสระทั้ง 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่องการจัดทำแผนจัดหารายได้ และบัญชีเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)