การแข่งขันเทเบิลเทนนิสบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยการแข่งขันจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 60 – 5 ก.ค. 60 เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสามัคคี ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมนำกิจกรรมกายบริหารเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายให้กับนักกีฬาก่อนการแข่งขัน ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต