สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ศึกษาดูงาน มสด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) พร้อมทั้งได้บรรยาย เรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการบริการการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้พาเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26