การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 8(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560 โดยมีวาระคำคัญเรื่อง จำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบผู้บริหารโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)