มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)