งานรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14

ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 14 จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิม ทั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงได้รับการตัดเตือนด้านศีลธรรมอันดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมแต่ละสถาบันอุดมศึกษาผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต